Begripsbepalingen:
In deze klachtenprocedure wordt verstaan onder:a. Klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over diensten van de opdrachtnemer
b. Klager: opdrachtgever
c. Aangeklaagde: Quality Contact of een uitvoerder namens Quality Contact, tegen wie een klacht is ingediend.
d. Opdrachtnemer: Quality Contact, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Amsterdam onder nummer 11048749, gevestigd en kantoorhoudende J. Michaelpad 60 1992 AR Velserbroek.
e. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Quality Contact een overeenkomst is aangegaan, betreffende een opdracht tot uitvoering van een dienst.
f. Klachtencommissie: twee ter zake deskundigen van buiten Quality Contact en de secretaris.

Klachtencommissie:
De klachtencommissie bestaat uit de volgende personen:
Mw. M. de Boer (secretaris)
Mw. P.D. Beek
Dhr. J. Dekker

Indienen en behandelen van een klacht:

 1. Een klacht wordt schriftelijk aan de klachtencommissie voorgelegd en dient gericht te worden ter attentie van Secretaris Klachtencommissie van Quality Contact.
  Email adres:  info@quality-contact.nl
  Download hier het formulier:
  Klachten Formulier
 2. De ontvangst van de klacht wordt binnen zeven dagen schriftelijk aan de klager bevestigd door de secretaris. Deze zullen vertrouwelijk worden behandeld.
 3. Van de indiening van de klacht en de inhoud daarvan doet de klachtencommissie binnen zeven dagen schriftelijk mededeling aan Quality Contact en de uitvoerder van Quality Contact op wie de klacht betrekking heeft.
 4. De klachtencommissie kan, na toestemming van de klager, het (elektronisch) dossier opvragen ter zake van datgene waarop de klacht betrekking heeft.
 5. De klachtencommissie is verplicht tot hoor en wederhoor. Daartoe worden de partijen mondeling en/of schriftelijk gehoord over hetgeen in de klacht is verwoord. Volgens de wens van de klachtencommissie en/of op verzoek van partijen kunnen de partijen door de klachtencommissie tezamen dan wel apart van elkaar worden gehoord.
 6. De klachtencommissie heeft geheimhoudingsplicht en zal de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen.
 7. De klachtencommissie kan zich laten adviseren door deskundigen. Ook deze deskundigen zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht.
 8. De partijen kunnen zich tijdens de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan door een of meer, door hen aan te wijzen personen. Over de aanwezigheid van deze persoon/personen tijdens zittingen van de klachtencommissie beslist de klachtencommissie met opgaaf van redenen.
 9. Na onderzoek door de klachtencommissie, in overleg met de partijen, besluit deze of tot bemiddeling en/of beoordeling van de klacht zal worden over gegaan.
 10. De klachtencommissie kan besluiten een klacht niet verder te behandelen, indien zij wordt ingetrokken of indien zij naar genoegen van de klager – en met instemming van de aangeklaagde – door bemiddeling is weggenomen. Of wanneer een verzoek tot wederhoor door de klager niet wordt beantwoord binnen tien dagen. In dat geval wordt de klacht als niet ingediend beschouwd.
 11. Ingeval van beoordeling stelt de klachtencommissie de partijen zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen binnen 28 dagen na de indiening van de klacht, schriftelijk met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht. Indien de klachtencommissie afwijkt van deze termijn doet zij daarvan met redenen omkleed mededeling aan de partijen, onder vermelding van de termijn waarbinnen de klachtencommissie haar oordeel zal uitbrengen.
 12. Het in deze klachtenprocedure gestelde laat onverlet de mogelijkheid van klagen bij een onafhankelijke derde Advocaat Mr. M.J. Dekker info@irmadekker.nl
 13. De uitspraken van de onafhankelijke klachtencommissie zijn voor Quality Contact bindend. Eventuele consequenties worden door ons binnen 14 dagen terug gestort.
 14. De klacht wordt binnen vier weken in behandeling genomen en zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, afgehandeld.
 15. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.
 16. Deze klachtenprocedure is in werking getreden op 1 juni 2013.

SCHRIJF JE IN VOOR DE Nieuwsbrief